Menu Zavřeno

Safety training for practical life

Hlavními cíli projektu je snížit obavy zaměstnanců z poskytování první pomoci na pracovišti, zvýšit praktické dovednosti a motivaci k poskytování první pomoci a tato školení zatraktivnit. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci firem, kteří se budou aktivně účastnit školení první pomoci s využitím poskytnuté metodiky.

Projekt povedou vyškolení koordinátoři a lektoři ze Slovenského červeného kříže v Žilině a zástupci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce jako odborníci na BOZP a osvětu. Motivací projektu je poskytnout kvalitní vzdělávání a školení v oblasti první pomoci s cílem snížit počet pracovních úrazů a umožnit zaměstnancům efektivně poskytovat první pomoc. Projekt využije statistické údaje k identifikaci nejčastějších typů pracovních úrazů a navrhne novou metodiku výuky s využitím interaktivních her a praktických cvičení. V rámci projektu budou rovněž vytvořeny webové stránky s videi, podcasty, plakáty a kontrolními seznamy, které budou poskytovat zdroje a podporu po skončení školení.

Safety training for practical life – školení první pomoci na pracovištích (nerecenzovaný článek v Časopise výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA))

Financováno EU

Slovenský Červený kříž je součástí Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, je členem Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce a působí v souladu se Základními principy Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Stanovami Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, směrnicemi a dalšími dokumenty přijatými Mezinárodním hnutím Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Slovenský červený kříž, územní spolek Žilina poskytuje asistenční služby první pomoci při sportovních, kulturních, prezentačních a jiných akcích, kde je zvýšené riziko úrazu nebo zvýšený počet osob.

Slovenský červený kríž

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Hlavní činností VÚBP, v. v. i., je výzkum, ověřování a aplikace metod a prostředků v oblasti prevence rizik ohrožení zdraví a života osob, životního prostředí a hmotných statků vyplývajících z pracovní činnosti a zlepšování pracovní pohody a kvality pracovního života. Dále se zabývá operativním výzkumem, tj. sledováním stavu a vývoje bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vedením údajů a statistik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Působí jako analytické a koncepční pracoviště v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Mezi další činnosti VÚBP, v. v. i., patří vytváření a provozování faktografických, bibliografických a zpravodajských informačních systémů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plnění úkolů v oblasti normalizace, posuzování shody a certifikace, plnění úkolů odborného pracoviště pro prevenci závažných průmyslových havárií, plnění úkolů v oblasti výchovy, vzdělávání, osvěty a propagace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plnění funkce poradenského a konzultačního střediska a výkon znalecké činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Mezi další činnosti VÚBP, v. v. i., patří činnosti související s vědeckou, výzkumnou a vývojovou činností a činnosti směřující k efektivnějšímu využívání lidských zdrojů a majetku instituce. Jedná se zejména o odborné poradenství, konzultační a informační činnost v oblastech činnosti ústavu, publikační činnost, školící a vzdělávací činnost, průzkumy a poradenství v oblasti BOZP a PO, certifikaci a hodnocení kvality programů a služeb v oblasti činnosti ústavu a zajišťování a organizaci odborných a osvětových akcí.

VÚBP

Harmonogram projektu

únor-duben 2023
Příprava projektu

První setkání v Praze
4. 4. 2023 První setkání v Praze

Aktivita 1 – příprava projektu

Příprava projektu, sběr dat, stanovení aktivit

květen-červen 2023
Training for Trainers

Kurz Trénera první pomoci
5. – 8. 6.2023 – Kurz Trénera první pomoci 

Aktivita 2 – Training for Trainers

Příprava vzdělávání pro slovenský a český tým, příprava materiálů

červen 2023 – únor 2024
Tvorba materiálů pro praxi

Příprava podcastů v Praze
25. – 26. 2. 2024 – Příprava podcastů v Praze

Aktivita 3 – tvorba materiálů pro praxi

Tvorba plakátů, pracovních sešitů, videí a podcastů

2024
Aplikace a testování vytvořených materiálů v praxi

Aplikace a testování vytvořených materiálů v praxi
Aplikace a testování vytvořených materiálů v praxi

Aktivita 4 – školení ve firmách

Aplikace a testování vytvořených materiálů v praxi

13. 5. 2024
Konference Safety Training 4 Practical Life

konference Safety Training For Practical Life - Žilina

Aktivita 5 – závěrečná konference

Hodnotící setkání a závěrečná konference Safety Training 4 Practical Life