Menu Zavrieť

Safety training for practical life

Hlavným cieľom projektu je znížiť obavy zamestnancov z poskytovania prvej pomoci na pracovisku, zvýšiť praktické zručnosti a motiváciu poskytovať prvú pomoc a zatraktívniť školenia. Cieľovou skupinou sú zamestnanci spoločností, ktorí sa budú aktívne zúčastňovať na školeniach prvej pomoci s využitím poskytnutej metodiky.
Projekt budú viesť vyškolení koordinátori a lektori zo Slovenského Červeného kríža v Žiline a zástupcovia Výskumného ústavu bezpečnosti práce ako odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Motiváciou projektu je zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a školenie v oblasti prvej pomoci s cieľom znížiť počet pracovných úrazov a umožniť zamestnancom efektívne poskytovať prvú pomoc.

V rámci projektu sa využijú štatistické údaje na identifikáciu najčastejších typov pracovných úrazov a navrhne sa nová metodika výučby s využitím interaktívnych hier a praktických cvičení. V rámci projektu sa vytvorí aj webová stránka s videami, podcastmi, plagátmi a kontrolnými zoznamami, ktorá bude poskytovať zdroje a podporu po skončení školenia.

Slovenský Červený kríž je súčasťou Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca a je členom Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca a pôsobí v súlade so základnými princípmi Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Štatútom Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, smernicami a ďalšími dokumentmi prijatými Medzinárodným hnutím Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina zabezpečuje asistenčné služby prvej pomoci na športovných, kultúrnych, prezentačných a iných akciách, kde je zvýšené riziko úrazovosti alebo zvýšený počet ľudí. 

Slovenský červený kríž

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Hlavnou činnosťou VÚBP, v. v. i., je výskum, overovanie a aplikácia metód a prostriedkov v oblasti prevencie rizík ohrozenia zdravia a života osôb, životného prostredia a hmotných statkov vyplývajúcich z pracovných činností a zlepšovania pracovnej pohody a kvality pracovného života. Zaoberá sa aj operatívnym výskumom, t. j. monitorovaním stavu a vývoja bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vedením údajov a štatistík v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pôsobí ako analytické a koncepčné pracovisko v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Predmetom ďalšej činnosti VÚBP, v. v. i., je tvorba a prevádzka vecných, bibliografických a spravodajských informačných systémov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, plnenie úloh v oblasti normalizácie, posudzovania zhody a certifikácie, plnenie úloh odborného pracoviska pre prevenciu závažných priemyselných havárií, plnenie úloh v oblasti výchovy, vzdelávania, osvety a propagácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, plnenie funkcie poradenského a konzultačného strediska a znalecká činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Medzi ďalšie činnosti VÚBP, v. v. i., patria činnosti súvisiace s vedeckou, výskumnou a vývojovou činnosťou, ako aj činnosti zamerané na efektívnejšie využívanie ľudských zdrojov a majetku inštitúcie. Ide najmä o odborné poradenstvo, konzultačnú a informačnú činnosť v oblastiach činnosti ústavu, publikačnú činnosť, školiacu a vzdelávaciu činnosť, prieskumy a poradenstvo v oblasti BOZP a ŽP, certifikáciu a hodnotenie kvality programov a služieb v oblasti činnosti ústavu, zabezpečovanie a organizovanie odborných a osvetových podujatí.

VÚBP

Harmonogram projektu

Február – Apríl 2023
Príprava projektu

4.4. 2023 Prvé stretnutie tímu v Prahe

Aktivita 1 – Príprava projektu

Príprava projektu, zbieranie dát, stanovenie aktivít

Máj – Jún 2023
Training for Trainers

5. – 8. 6.2023 – Kurz Trénera prvej pomoci

Aktivita 2 – Training for Trainers

Príprava vzdelávania pre slovenský a český team, príprava materiálov

Jún 2023 – Február 2024
Tvorba materiálov pre prax

25. – 26. 2. 2024 Praha – Organizačné stretnutie, podcasty

Aktivita 3 – Tvorba materiálov pre prax

Tvorba plagátov, pracovných zošitov, videií, podcastov – termín online stretnutia

2024
Praktická aplikácia a testovanie vytvorených materiálov

Aplikácia a testovanie vyvinutých materiálov v praxi

Aktivita 4 – školenia vo firmách

Praktická aplikácia a testovanie vytvorených materiálov

13.5. 2024 Konferencia Safety Training 4 Practical Life

Aktivita 5 – záverečná konferencia

Hodnotiace stretnutie a konferencia